Wettelijke info
Beroepsaansprakelijkheid

Mr. An Migneaux is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid/ voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Insurance (als hoofdverzekeraar) onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899 (via verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 297).
De aansprakelijkheid van An Migneaux is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het kantoor onderschreven heeft via de OVB, bij de NV Ethias Verzekeringen. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van An Migneaux in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan An Migneaux werden betaald.

Beroepsregels en gedragdscodes

Mr. An Migneaux is onderworpen aan de gedragsregels en reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, afdeling Limburg (http://www.balielimburg.be) en van de Nationale Orde (http://www.advocaat.be).

Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.
De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (art. 4, 1) AVG), gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (art. 10 AVG) en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (art. 9, 1) AVG) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken (art. 4, 2) AVG) voor een of meer welbepaalde doeleinden ( het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat zoals omschreven in de schriftelijke ereloonovereenkomst).
Onder persoonsgegevens dient begrepen te worden “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.
Onder verwerking van persoonsgegevens dient begrepen te worden “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.
De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.
De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.
De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.
Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.
Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 (telefoon)
+32 (0)2 274 48 35 (fax)
commission@privacycommission.be